آیا انسان ها از نسل میمون بوده اند ؟

موجوداتی که از تبار انسُانند
ما امرروزه میدانیم که تکامل انسان از میمون طی 14 میلیون سال رخ داده است . البته حالا من در باره ی یک سری موجودات صحبت میکنم که دیگر میمون نسیتند این موجودات   که از تبار انسان هستند پیشوند هومو می گیرند . ما به وموجودی انسان می گوییم که بتواند     ابزار بسازد . اولین موجودی که توانست   با زدن سنگی به سنگ دیگر ابزار بسازد هومو هابلیس بود یا    انسان ابزار مند بود .    این موجود  از تمام موجودات دیگر در آن زمان  باهوش تر بوده است .بعد از او موجودی با نام هومو ارکتوس یا انسان راست قامت  آمد این موجود با هوش تر از انسان قبلی بود و اولین انسانی بود که در آفریفا ،آسیا، اروپا  وآمریکا پخش شد .این موجود توانست ابزار پیشرفته تری بسازد .موجود بعدی که در 200000سال پیش  زندگی میکرده هومو  نناتدرال نام دارد  این موجود  از موجودات قبلی بسیار یاهوش تر بود از ویژگی های این موجود غول پیکر بودن آن است  جمجمه ی این موجود  بزرگ  و رنگ پوستش سفید بود جالب این که مغز این موجود از انسان امروزی بزرگتر بوده است !این موجودات زبان داشته اند .با پوست حیوانات لباس می دوخته اند نقاشی هایی هم از این موجودبر روی دیوار کشف شده است همینطور صدف هایی که احتمال زیاد آن ها از این صدف ها برای آرایش خود استفاده میکرده اند که این ها نشان دهنده هوش این موجودات است البته این موجود غول پیکر خیلی  هم به هوش  احتیاج نداشته است !
یکی از سوال هایی که درباره ی این موجود مطرح است نحوه ی انقراض این موجود است  .چرا این موجود که غول پیکر تر از ما بود از بین رفتند ولی ما انسان های امروزی ماندیم؟ جالب  این که این موجودات در زمان ما زنده بوده اند . در این باره نظریه های مختلفی ارایه شده است از جمله ، تغییرات آب و هوایی ، دلیل مطرح شدن آن این است که ما دراین دوره شاهد عصر یخبندان بوده ایم  . با این حال باید گفت نمی توان به این مورد به عنوان عامل انقراض فکر کرد ولی میتوان آن  را به عنوان نوعی عامل در نظر گرفت که باغث کاهش جمعیتشان شده است  دلیل ان هم  این است که  نمونه هایی از این موجود در بعد از عصر یخبندان  نیزکشف شده است  حالا نوبت به انسان امروزی می رسد . انسان امروزی با نام علمی هومو ساپینس ساپینس ( انسان هوشمند ) در 40000 سال پیش در آفریقا  ظاهر شد براساس شواهد 4درصد ازدی ان ای نناتدرالباتمام انسان ها به جز انسانهایی که در آفریقا زندگی می کنند  یکسان بوده است   البته شواهدی  از در هم آمیختگی دی ان ای  نناتدرال ها با انسان  های امروزی بدست آمده است . که قابل توجه است .
نظریه شباهت ها ی زیاد
یکی از نظریه هایی که مطرح است  درباره ی این است که شباهت تمام موجودات تبار انسان به هم آن قدر زیاد است   که ما می توانیم آن  ها راهمه  انسان بدانیم .البته  این نظریه نقاط ضعف هم دارد    از جمله تفاوت دی ان ای این موجودات از هم .
بررسی از نظر دین اسلام

خلق الانسان من صلصال کالفخار»الرحمن/14
خداوند، انسان را از گل خشک همانند سفال بیافرید.
و الله خلق کل دابة    من ماء.
 و خداوند هر جنبنده ای را از آب آفرید .
این ها آیاتی در باره ی آفرینش  هستند که نشان می دهند آفرینش انسان جدا از موجودات دیگر است . استاد محمد تقی جعفر ی در کتابی با نام آفرینش و انسان به طور مفصل نظر خود را درباره ی مخالفت قرآن با این که انسان ها از نسل میمونند  بیان میکنند . و میگویند نظریه تکامل انسان از میمون کاملا غلط است .  البته روایاتی هست که نشان می دهد انسان ها از ابتدا بسیار غول پیکر  بوده اند و تفاوت هایی با انسان های امروزی که بر روی زمین زندگی می کنند  داشته اند .
و به اراده خداوند تغییری در کروموزوم انسان ایجاد شده است .البته من باید اضافه کنم که کسانی که هدفی برای سوء استفاده از نظریه تکامل دارند  میخواهند بگویند حالا که انسان از نسل میممون است پس انسان هم حیوان است و باید مثل حیوان زندگی کند . باید این نکته را اضافه کرد که  انسان موجودی است که اشرف مخلوقات است و موجودی است که عقل به او داده شده و خدا روح را در او دمیده پس تفاوت ها زیادی با حیوان دارد . البته حتی اگر موجودات از نسل  هم و انسان از میمون تکامل پیدا کرده باشد خدا اولین موجود را آفریده و اوست که باعث تغییر موجودات شده و اوست که موجودات را هدایت کرده تا تکامل پیداکنند . پس حتی اگر ما بگوییم تکامل درست است تغییری در توحید و خداپرستی ایجاد نمی کند و انسان  امروزی هم حیوان نیست .


   

/ 1 نظر / 121 بازدید
7777777

[تایید]